VEĽMI DOLEŽITÉ!!! Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR - nosenie rúšok

Na základe rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej Republiky (ÚKŠ SR) a krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky (KŠ MPaRV SR) Vám zasielame informácie o rozhodnutiach viažucich sa na opatrenia prijaté voči COVID-19.

Vážení členovia ZO SR,
na základe rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej Republiky (ÚKŠ SR) a krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky (KŠ MPaRV SR) Vám zasielame informácie o rozhodnutiach viažucich sa na opatrenia prijaté voči COVID-19.
V prílohe Vám zasielame opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) zo dňa 24.3. 2020 Č. J. OLP/2733/2020 a Č.J. OLP/2732/2020.
  • Opatrenie ÚVZ SR OLP/2732/2020 nariaďuje všetkým osobám zákaz s účinnosťou od 25.3. 2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest ( napr. respirátor, rúško šál, šatka, atď.).            Dodržiavanie tohto opatrenia budú kontrolovať  štátna polícia, mestská polícia, prípadne ďalšie poverené orgány. Opatrenie platí rovnako pre pohyb spotrebiteľov v predajniach. V prípade zistenia porušenia tohto opatrenia odporúčam prizvať k spolupráci štátnu políciu, mestskú políciu alebo iné poverené osoby.
  • Opatrenie ÚVZ SR OLP/2733/2020 s účinnosťou od 25.3. 2020 až do odvolania nariaďuje každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť predajne potravín a atď.                                                                                                                                                                                    Toto opatrenie sme v tejto časti napadli na rokovaní  KŠ MPaRV SR 26.3. 2020 s tým, že sme požiadali rozšíriť ho aj o sobotu a to v čase po uzatvorení predajne. Minister MPaRV SR sa s naším názorom stotožnil a oznámil, že bude  žiadať od hlavného hygienika SR úpravu podľa nášho návrhu. Zároveň sme sa na KŠ MPaRV SR dohodli, že bude možné vykonávať sanitárny deň aj v sobotu  po uzatvorení predajne. V tomto smere Vám odporúčam vec konzultovať s príslušným regionálnym hygienikom.
 
Ďalšie dôležité informácie:
 -          ÚKŠ SR schválil, že seniori budú mať výhradný, teda nie prednostný vstup do predajne od 9-12. hod. Minister PaRV SR prijal náš návrh, aby z tohto návrhu  bola vypustená sobota alebo aby sa pokúsil zmeniť čas od 9-12 na 9-11. hod.
Podčiarkujem, že opatrenie k problematike seniori ešte nebolo vydané. Verím, že sa naše pripomienky ÚKŠ nám podarí presadiť.  Zároveň Vám oznamujeme, že podľa stanoviska KŠ MPaRV SR kontrola tohto opatrenia nie je na zamestnancoch obchodov.
V prípade potreby treba volať štátnu políciu, mestskú políciu alebo iné oprávnené orgány. Konečnú informáciu k problematike dostanete ihneď po jeho vydaní.
-          Problematika merania teplôt nebola uzavretá a jej realizácia  sa odkladá. Autority jednoznačne vzali  do úvahy naše námietky ohľadom nedostatku teplomerov a nevyjasnené otázky: ako a  kto bude pri zavedení opatrenia meranie teploty vykonávať.
Odmietli sme, aby táto povinnosť bola ustanovená pre zamestnancov obchodov. V tomto bode sme ich čerpali z vašich informovaní.
-          Podľa rozhodnutia ÚKŠ SR v prípade zamestnania brigádnikov  v obchodoch a skladoch  je potrebné, aby boli vybavení zdravotným preukazom  a dokladom o zdravotnej prehliadke. Žiadali sme zrušiť tieto povinnosti. Vláda naše návrhy neakceptovala.
-          KŠMPaRV SR prerokoval aj informáciu o tom, že niektoré regionálne ÚVZ SR vstupujú do problematiky predaja nebalených pekárenských výrobkov s tým, že žiadajú, aby si predajne tohto sortimentu vykonali príslušné stavebné úpravy.
Podľa konštatovania ministra PaRV SR ako aj prítomného ústredného riaditeľa veteriny prof. Bíreša na takéto niečo nemajú kompetenciu. Prosíme, aby ste nás v prípade, že  zistíte takéto konanie zo strany regionálneho ÚVZ SR, informovali. 

Zdroj: Zväz obchodu SR