Potravinová legislatíva

Legislatíva SK:


Legislatíva EÚ:

Usmernenia a výklad EK niektorých právnych predpisov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín: 
  • Oznámenie Európskej Komisie o otázkach týkajúcich sa označenia a implementácie 1169/2011, cieľom tohto oznámenia zo strany EK je pomôcť prevádzkovateľom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedi na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia...
  • Usmerňovací dokument EK o implementácii určitých ustanovení nariadenia 852/2004. Dokument je určený prevádzkovateľom, cieľom je poskytnutie usmernenia o implementácii nových hygienických požiadaviek.

  • Usmernenie EK pre prevádzkovateľov na často kladené otázky ohľadne flexibility.

  • Oznámenie EK o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín, zásady HACCP.

Novinky v potravinovej legislatíve SK  za posledný polrok:

  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV
  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy analýzy na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností vinárskych výrobkov a oznámenia o rozhodnutiach členských štátov týkajúcich sa zvýšenia prirodzeného obsahu alkoholu
  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1013 zo 16. apríla 2019 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011  
Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené OKTÓBER 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené JÚL 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené JÚN 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené MÁJ 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené APRÍL 2019

Novinky v potravinovej legislatíve SK - zverejnené MAREC 2019