Potravinová legislatíva

V Úradnom vestníku Európskej únie C 78 dňa 18.02.2022 bolo pod číslom 2022/C 78/03 uverejnené :
OZNÁMENIE KOMISIE
Pokyny k vykonávaniu určitých ustanovení o označovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008
 
                       Účelom týchto pokynov vydaných v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia
                       (EÚ) 2019/787 a použiteľných od 25. mája 2021 je zabezpečiť jeho jednotné
                       uplatňovanie uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o niektoré jeho ustanovenia,
                       a byť tak prínosom pre vnútroštátne správne orgány aj prevádzkovateľov
                       potravinárskych podnikov (napr. výrobcov a dovozcov liehovín ).
                       Pokyny sa obmedzujú na praktické vysvetlenie ustanovení o označovaní
                       platných pre liehoviny, najmä pokiaľ ide o používanie „názvov podľa
                       právnych predpisov“, „zložených výrazov“, „zmienok“, „zmesí“ a „scelených
                       zmesí“.
                      Tieto pokyny sú určené len na informačné účely a ich obsah nemá nahradiť
                       obsah príslušných právnych zdrojov ani prípadné potrebné rady právneho
                       experta.
                       Komisia ani žiadna osoba konajúca v jej mene nie je zodpovedná za používanie
                       týchto pokynov a takisto nemožno tieto pokyny považovať za záväzný výklad
                       právnych predpisov.
                       Cieľom tohto dokumentu je pomôcť podnikom a vnútroštátnym orgánom pri
                       uplatňovaní právnych predpisov o liehovinách. Právomoc záväzne vykladať
                       právo Únie má len Súdny dvor Európskej únie.
                       Odkazy na právne ustanovenia uvedené v tomto dokumente sa považujú za
                       odkazy na nariadenie (EÚ) 2019/787, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 
 
                       Vzhľadom na širokospektrálne využitie Pokynu, uverejňujeme ho na stránke ZO SR

                       ako informačný materiál.

Legislatíva SK:  


Legislatíva EÚ:

Usmernenia a výklad EK niektorých právnych predpisov v oblasti kvality a bezpečnosti potravín: 
  • Oznámenie Európskej Komisie o otázkach týkajúcich sa označenia a implementácie 1169/2011, cieľom tohto oznámenia zo strany EK je pomôcť prevádzkovateľom pri uplatňovaní nariadenia poskytnutím odpovedi na sériu otázok, ktoré boli vznesené po nadobudnutí účinnosti tohoto nariadenia...
  • Usmerňovací dokument EK o implementácii určitých ustanovení nariadenia 852/2004. Dokument je určený prevádzkovateľom, cieľom je poskytnutie usmernenia o implementácii nových hygienických požiadaviek.

  • Usmernenie EK pre prevádzkovateľov na často kladené otázky ohľadne flexibility.

  • Oznámenie EK o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín, zásady HACCP.

NOVINKY V POTRAVINOVEJ LEGISLATÍVE ZA POSLEDNÝ POLROK:

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené FEBRUÁR 2021

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené JANUÁR 2021 

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené DECEMBER 2020 (stav k 31.12.2020)

Novinky v potravinovej legislatíve - zverejnené NOVEMBER 2020 (stav k 30.11.2020)