TLAČOVÁ SPRÁVA Zväzu obchodu SR k navrhovanému zvyšovaniu spotrebných daní z liehu a tabaku

Bratislava, 17. júna 2022 - Zväz obchodu SR zdôrazňuje, že zvyšovanie spotrebných daní vo všeobecnosti by malo byť predmetom celospoločenskej diskusie so zainteresovanými odborníkmi. Treba si uvedomiť, že ide o komplexnú tému, nakoľko úlohou týchto daní je regulovať spotrebu. Je neprijateľné, aby sa takéto návrhy prijímali bez riadneho pripomienkového konania a preto zneužívanie skráteného legislatívneho procesu považujeme za absolútne neprípustné.

Bratislava, 17. júna 2022 - Zväz obchodu SR zdôrazňuje, že zvyšovanie spotrebných daní vo všeobecnosti by malo byť predmetom celospoločenskej diskusie so zainteresovanými odborníkmi. Treba si uvedomiť, že ide o komplexnú tému, nakoľko úlohou týchto daní je regulovať spotrebu. Je neprijateľné, aby sa takéto návrhy prijímali bez riadneho pripomienkového konania a preto zneužívanie skráteného legislatívneho procesu považujeme za absolútne neprípustné.
Zväz obchodu SR zásadne nesúhlasí s návrhom na zvýšenie sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 %. Názor, že zvýšením sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 % sa automaticky, len prepočítaním na papieri, zvýši o 30 % aj odvod dane do štátneho rozpočtu je vysoko neodborný, mylný a zavádzajúci. Naopak, prinesie to veľa neželaných sprievodných javov a závažných dopadov.
Ako vyplýva z údajov uverejnených na Portáli Finančnej správy, výber spotrebnej dane z liehu vykazuje od roku 2018 premenlivú tendenciu a po pandemických rokoch ešte stále nedosiahol úroveň roku 2018 a vzhľadom na ťažkú súčasnú celospoločenskú situáciu neexistuje žiadny relevantný dôvod predpokladať, že odvod tejto dane bude v najbližšom období narastať. Veľké a „skokové“ zvýšenie sadzby spotrebnej dane len z liehu bude mať za následok mimoriadne zníženie spotreby liehovín a teda nedôjde k naplneniu plánovaného príjmu.
Nebude to znamenať, že slovenskí spotrebitelia budú kupovať menej alkoholu, bude to znamenať, že budú kupovať lacnejší alkohol, budú ho kupovať v susedných krajinách a v neposlednom rade sa určite zvýši aj dopyt po nelegálnom alkohole.
V prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby spotrebnej dane z liehu o 30 %, bude táto sadzba, po Poľsku, 2. najvyššia spomedzi krajín bezprostredne susediacich so SR. Keďže rozdiely v sadzbách spotrebnej dane z liehu budú významné najmä v porovnaní s Maďarskom, Rakúskom a aj Českom, je zrejmé, že Slováci budú mať o dôvod viac, prečo nakupovať, nielen liehoviny, ale aj potraviny a pohonné hmoty v susedných krajinách. Nákupná turistika pripraví Slovensko o ďalšie nezanedbateľné financie a v konečnom dôsledku mnohých aj o prácu.
V prípade že dôjde k zmene spotrebiteľských návykov a začnú sa vo vyššej miere nakupovať nezdanené vína a ostatné alkoholické nápoje s výrazne nižšou (a nezmenenou) sadzbou spotrebnej dane, výber spotrebnej dane z liehu sa nezvýši podľa návrhu a očakávaní, ale naopak, výber spotrebnej dane sa zníži. Ani v prípade, že by sa zmenou spotrebiteľských preferencií zvýšil výber spotrebnej dane zo šumivého vína, šumivých fermentovaných nápojov a piva, toto zvýšenie nenahradí znížený výber spotrebnej dane z liehu, keďže rozdiel v sadzbách spotrebnej dane na jednotlivé druhy alkoholických nápojov bude priepastný.
Čo sa týka návrhu na zvyšovanie daní z tabaku, Zväz obchodu SR pripomína, že tieto spotrebné dane sa na Slovensku zvyšujú pravidelne takmer každý rok. Naposledy sa zvyšovali vo februári tohto roka, teda len pred 4 mesiacmi a ďalšie zvyšovanie nás čaká opäť vo februári 2023. Priemysel aj obchodníci oceňujú zvyšovanie daní transparentným a s dostatočným predstihom naplánovaným spôsobom, ktorý zvyšuje kvalitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Neuvážené a skokové zvyšovanie spotrebných daní môže viesť k nárastu nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami, čím môže výber dane stagnovať, alebo sa dokonca znížiť. Dovoľujeme si upozorniť, že nejde o teoretický scenár, ale o veľmi reálnu možnosť, pričom sa stačí pozrieť na výber spotrebnej dane z tabaku v krajinách, ktoré príliš skokovo zvyšovali dane. Vo Francúzsku klesá výber spotrebnej dane a dramaticky rastie nelegálny trh s tabakovými výrobkami a v Českej republike bol výber spotrebnej dane v roku 2021 na úrovni roku 2017.

Nadežda Machútová, prezidentka ZO SR

*****       
Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226,
e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk