Stanovisko členov Zväzu obchodu SR - Regulácia neprinesie zníženie cien potravín

Pod vplyvom ekonomických i spoločenských  turbulencií v roku 2022 sa pravidelne objavujú politické iniciatívy smerujúce k legislatívnej regulácii obchodných marží či cien potravín. Analýzy a relevantné diskusie na úrovni fundovaných odborníkov však ukazujú, že cenová regulácia by poškodila fungovanie celej agropotravinárskej vertikály a v konečnom dôsledku prinesie negatívny efekt aj pre slovenské domácnosti. 

Bratislava, 27. júna 2023
Pod vplyvom ekonomických i spoločenských  turbulencií v roku 2022 sa pravidelne objavujú politické iniciatívy smerujúce k legislatívnej regulácii obchodných marží či cien potravín. Analýzy       a relevantné diskusie na úrovni fundovaných odborníkov však ukazujú, že cenová regulácia by poškodila fungovanie celej agropotravinárskej vertikály a v konečnom dôsledku prinesie negatívny efekt aj pre slovenské domácnosti. 
Slovenskí obchodníci združení vo Zväze obchodu SR sú otvorení odbornej diskusii a aktívne sa podieľajú na návrhoch podporných a systematických riešení zameraných na zmiernenie dopadov inflácie.
Situácia na trhu sa postupne stabilizovala a vzhľadom na klesajúcu mieru inflácie a pozitívnu prognózu NBS nie sú potrebné žiadne intervencie štátu do trhových mechanizmov v oblasti cien potravín. Zväz obchodu SR odmieta akúkoľvek cenovú reguláciu trhu s potravinami a stotožňuje sa s podpornými riešeniami a stimulmi pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Podmienky cenovej regulácie vrátane kompetencií cenových orgánov jasne stanovuje už platný zákon o cenách, pričom žiadny legitímny dôvod na vykonanie štátnych zásahov do trhových mechanizmov nie je naplnený. Regulačné zásahy do cenotvorby navrhnuté poslancami NR SR (nepripravovali ich kompetentné odvetvové orgány) by nepochybne priniesli škodlivé deformácie trhu, ktoré by sa v konečnom dôsledku prejavili                      v neprospech spotrebiteľov, ako sa to udialo v Maďarsku. Celá Európa sa vydala cestou podporných     a kompenzačných opatrení na zmiernenie dopadov inflácie. Cenová regulácia neprinesie spotrebiteľom nič pozitívne. Práve naopak, existuje riziko, že základné potraviny môžu zdražieť.
Domáce obchodné siete sa vyznačujú vysokou prevádzkovou a logistickou nákladovosťou, keďže zabezpečujú zásobovanie vidieka a nemajú preto vysokú ziskovosť. Necitlivé direktívne regulačné zásahy štátu do cenotvorby by preto mohli znamenať ohrozenie existencie predajní na vidieku, ktoré majú už teraz hraničnú rentabilitu.
Na ostatné rokovanie Vlády SR bola predložená komplexná analýza trhu s potravinami od prvovýroby, cez spracovateľov, po obchod vypracovaná na  báze odbornej platformy pod gesciou MPaRV SR, pričom všetky zúčastnené štátne orgány (viaceré ministerstvá, NBS, PMÚ SR), ako i zástupcovia celej agropotravinárskej vertikály dospeli k jednoznačnému záveru, že cenová regulácia trhu nie je potrebná a bolo by to nesystémové opatrenie s negatívnymi dopadmi na fungovanie celej vertikály (materiál dostupný na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28535/1). Aktuálne regulačné návrhy preto vnímame čisto v politickej rovine v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane.
Považujeme za dôležité vnímať problematiku výroby a predaja potravín a ich cenového vývoja zo širšieho uhla pohľadu. Slovenskí poľnohospodári a výrobcovia majú dlhodobo problém byť konkurencieschopní, čo nie je prospešné ani pre slovenský obchod a rovnako ani pre slovenského spotrebiteľa. Miera potravinovej sebestačnosti Slovenska sa dlhodobo pohybuje na hranici 40%, čo je alarmujúce číslo. Komplexná a systematická koncepcia rozvoja a podpory slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane podpory maloobchodného predaja potravín na vidieku je už dlhodobo naliehavým očakávaním, keďže predaj kvalitných slovenských potravín je prirodzeným záujmom domácich obchodných sietí. 

Regulácia obchodu je však opäť iba odvádzaním pozornosti od podstaty problému v tomto segmente a manipulovaním verejnej mienky na politické ciele. Dôsledky však môžu byť mimoriadne vážne, preto Zväz obchodu SR apeluje na poslancov NR SR, aby pri rozhodovaní o predložených regulačných návrhoch rozhodovali zodpovedne a vzali na zreteľ zamietavé stanoviská a odborné pripomienky príslušných orgánov a všetkých profesijných združení celej vertikály – prvovýrobcov, potravinárskej výroby, aj obchodníkov (SPPK, PKS, ZO SR a SAMO).

Zdroj: Zväz obchodu SR