Nedeľný predaj 4. Výsledky prieskumu

Prieskumu názorov o zákaze nedeľného predaja sa zúčastnilo 582 respondentov. 

Môjho prieskumu názorov o zákaze nedeľného predaja sa zúčastnilo 582 respondentov. Z toho 59,8% mužov a 40,2% žien. Vekové zloženie bolo výrazne posunuté k dôchodkovému veku: Do 20 rokov iba 1,5%, 21-30 iba 2,2%, 31-40 bolo 7,9%, 41-50 bolo 14,8%.,51-60 bolo 22%, 61-70 bolo 36,1% a 70 a viac 15,5%. Odráža to pravdepodobne vekové zloženie čitateľov Pravdy a vyššiu motiváciu starších ročníkov sa do prieskumu zapojiť. Podľa tejto bakalárskej práce tvoria muži 65% čitateľov webu Pravda a väčšinu čitateľov Pravdy tvoria vysokoškolskí vzdelaní ľudia vo veku nad 40 rokov. Dotazník som sprístupnil aj na Facebooku, ale keďže mám 56 rokov, tak aj moji priatelia sú okolo tejto vekovej kategórie. Čo sa týka vierovyznania 47% respondentov uviedlo katolícke, 34,7% ateistov, 10,4% evanjelické, zvyšok pripadol na zvyšné vierovyznania. Na túto otázku neodpovedalo 4% respondentov, bola to jediná nepovinná otázka. Aj tento údaj je ovplyvnený štruktúrou čitateľov Pravdy. V maloobchode pracuje alebo v minulosti pracovalo 20,1% respondentov.
Z vyššie uvedených sociologických a demografických údajov jasne vyplýva, že tento prieskum nemožno pokladať za reprezentatívny a z logiky veci žiaden internetový prieskum nemôže byť reprezentatívnym prieskumom. Inak by dopadol na webe Postoj, inak na Sme a inak na Topkách.
Ako dopadol samotný prieskum?
Súhlasíte so zákazom predaja v nedeľu počas korona krízy?
- Rozhodne áno – 30,9%,
- Skôr áno – 21,3%
- Je mi to jedno – 7,9%
- Skôr nie – 19,4%
- Rozhodne nie – 20,4%
- Rozhodne áno a Skôr áno – 52,2%
- Rozhodne nie a Skôr nie – 39,8%
Moja odpoveď bola Skôr áno.
Ak bude zakázaný maloobchodný predaj v nedeľu aj po skončení korona krízy, povedie to k prepusteniu časti zamestnancov predajní?
- Určite áno – 37,5%
- Skôr áno – 16,8%
- Neviem – 11,7%
- Skôr nie – 19,4%
- Určite nie – 16,2%
- Rozhodne áno a Skôr áno – 54,3%
- Rozhodne nie a Skôr nie – 35,6%
Moja odpoveď bola Určite áno
Táto otázka mierne manipulovala odpovede na ďalšiu otázku, lebo ak si niekto uvedomil, že by to viedlo k prepúšťaniu predavačov a predavačiek, ťažšie sa mu vypĺňal zákaz predaja v nedeľu.
V týchto dňoch Ineko zverejnilo analýzu, podľa ktorej zákaz nedeľného predaja ohrozí až jednu tretinu pracovných miest. Hoci som kategoricky proti zákazu, zdá sa mi, že použili nejakú „pomýlenú“ matematiku. Nedeľný predaj predstavuje sedminu súčasnej pracovnej doby v maloobchodných predajniach, ktoré v nedeľu predávali. To je cca. 14% pracovného fondu. Takmer všetko množstvo tovaru predávaného v nedeľu sa presunie do sobôt a piatkov, časť do pondelka a zvyšok v oveľa nižšej miere do ostatných dní. Obchodníci budú musieť posilniť piatky a soboty takže 14% je horná hranica prepustených a ja to laicky odhadujem na polovicu.
Ste za zákaz nedeľného predaja aj po skončení korona krízy?
- Určite áno – 31,8%
- Skôr áno – 8,2%
- Je mi to jedno – 5%
- Skôr nie – 8,8%
- Určte nie – 46,2%
- Určite áno a Skôr áno – 40%
- Určite nie a Skôr nie – 55%
Moja odpoveď bola Určite nie.
Pri skupine Je mi to jedno by som sa pristavil. Táto skupina je v skutočnosti oveľa väčšia. Väčšina z tých, ktorým to je jedno, dotazník nevyplnila. Články venované tomuto prieskumu prečítalo 4000 čitateľov, aspoň tretina, možno polovica opakovane, plus ho videlo niekoľko sto ľudí na FB. Takže drvivú väčšinu táto otázka vôbec netrápi, možno ju začne trápiť, ak to Matelko naozaj presadí.
Napriek tomu, že toto v žiadnom prípade nemožno pokladať za reprezentatívnu vzorku, za seba konštatujem, že prieskumy agentúr Focus a 2Muse boli jemne cinknuté. Nikde nie sú prístupné protokoly týchto prieskumov, poradie a znenie otázok, ako prebiehal úvodný rozhovor, kto bol zadávateľ, … (Ak ich niekto z vás videl, dajte prosím odkaz). Ak na začiatku rozhovoru poviem nejaké síce pravdivé ale manipulatívne tvrdenia, alebo položím otázky, ktoré respondenta prenastavia do želateľnej nálady, dostanem častejšie odpoveď, ktorú chcem počuť.
Odpovede vo svetle sociologických a demografických faktorov
Názory mužov a žien
Zákaz po skončení
Muž
Žena
Muž
Žena
Určite áno
123
62
35,34%
26,50%
Skór áno
24
24
6,90%
10,26%
Je mi to jedno
17
12
4,89%
5,13%
Skôr nie
29
22
8,33%
9,40%
Určite nie
155
114
44,54%
48,72%
Ženy, ktoré najmä nakupujú potraviny pre domácnosť, sú pomerne výrazne väčšmi proti zákazu predaja, ako muži. Asi si lepšie uvedomujú, aké dôsledky by to malo pre chod domácnosti.
Názory podľa veku
Zákaz po skončení
Do 20 rokov
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 a viac
Určite áno
11,11%
7,69%
21,74%
39,53%
36,72%
28,57%
35,56%
Skór áno
11,11%
15,38%
15,22%
8,14%
6,25%
9,05%
4,44%
Je mi to jedno
0,00%
0,00%
4,35%
5,81%
3,13%
4,29%
10,00%
Skôr nie
0,00%
0,00%
10,87%
12,79%
3,13%
10,48%
10,00%
Určite nie
77,78%
76,92%
47,83%
33,72%
50,78%
47,62%
40,00%
Vo vekovej skupine do 30 rokov bolo viac než 76% kategoricky proti zákazu predaja, ale nemožno to brať ako fakt, ktorý možno vztiahnuť na všetko obyvateľstvo, keďže dotazník vyplnilo iba 22 respondentov do 30 rokov. Zaujímavé je, že kategoricky za zákaz nedeľného predaja bolo najviac v skupine 41-50 rokov, v tejto skupine bolo zároveň najmenej kategoricky proti zákazu. Čiže nepotvrdilo sa, že s rastúcim vekom budú respondenti väčšmi za zákaz.
Názory tých čo predávali alebo predávajú v maloobchode
Maloobchod
Áno
Nie
Určite áno
43,59%
28,82%
Skór áno
5,98%
8,82%
Je mi to jedno
7,69%
4,30%
Skôr nie
6,84%
9,25%
Určite nie
35,90%
48,82%
Aj v tomto prieskume vyšlo, že pracovníci maloobchodu sú väčšmi za zákaz nedeľného predaja než zvyšok obyvateľstva, ale aj keď spočítame Určite áno so Skôr áno, je to 49% a Určite nie a Skôr nie je takmer 43%. Z uvedeného vidno, že asi naozaj existuje istý problém, keď časť pracovníkov maloobchodu musí pracovať v nedeľu, aj keď to nechce, či už z dôvodu vierovyznania alebo z rodinných dôvodov. Takže namiesto zákazu nedeľného predaja by sa nejako malo uzákoniť, že pracovník maloobchodu môže z dôvodu výhrady vo svedomí odmietnuť pracovať v nedeľu a nesmie byť kvôli tomu prepustený alebo to nesmie byť dôvod na neprijatie do zamestnania. Vyznavači iných náboženstiev by si mohli vybrať namiesto nedele sobotu alebo piatok.
Názory podľa vierovyznania
Maloobchod
Katolík
Ateista
Evanjelík
Iné
Žid
Moslim
Určite áno
38,40%
22,68%
100,00%
25,64%
50,00%
0,00%
Skór áno
8,75%
6,70%
0,00%
12,82%
0,00%
0,00%
Je mi to jedno
7,98%
3,09%
0,00%
2,56%
0,00%
0,00%
Skôr nie
7,22%
9,28%
0,00%
15,38%
0,00%
0,00%
Určite nie
37,64%
58,25%
0,00%
43,59%
50,00%
100,00%
Ako som predpokladal, ateisti vo veľkej väčšine prípadov nemajú problém s nedeľným predajom, až 67,5% uviedlo Určite nie a Skôr nie a 29,4% Určite áno a Skôr áno. Katolíci síce boli vo väčšej miere za zákaz než proti zákazu, ale aj tak to bolo len 47,2% Určite áno a Skôr áno a 44,9% uviedlo Určite nie a Skôr nie (Až také prekvapujúce to pre mňa nie je. Neraz som videl ako si to veriaci štrádovali rovno z nedeľnej omše do blízkeho hypermarketu.). Čo pre mňa prekvapením je, že 100% evanjelíkov bolo za kategorický zákaz nedeľného predaja. Evanjelík uviedlo len 19 respondentov, takže to nie je úplne smerodajné, ale istú vypovedaciu hodnotu to má.
Na tejto adrese je petícia Nechajme to otvorené.
Zozbierané dáta a ich spracovanie
Výsledky prieskumu pána Drahovského s inými otázkami. Keďže Sme má liberálnejších čitateľov, v jeho prieskume to vyšlo ešte výraznejšie proti zákazu nedeľného predaja.


Zdroj: [02.06.2020; pravda.sk; Blogy; 00:00; Tibor Menyhért]