O NAŠICH ČLENOCH - Historická premena tabakového priemyslu je príležitosťou pre verejné zdravie i ekonomiku

Philip Morris v roku 2016 definitívne vyhlásil vojnu cigaretám, ktoré chce postupne nahradiť menej rizikovými alternatívami fajčenia. 

Alternatívne produkty bez dymu pomáhajú znižovať škodlivé dopady fajčenia, no sú tu aj ďalšie prínosy. Prepojenie vedy, výskumu a high-tech výrobných kapacít prináša vysokú pridanú hodnotu, pracovné miesta i exportné príležitosti. „Napríklad v Taliansku už hodnota exportu zahrievaných tabakových výrobkov prekonala aj export panenského olivového oleja," hovorí šéfka Philip Morris pre Česko, Slovensko a Maďarsko Andrea Gontkovičová.
* Philip Morris v roku 2016 definitívne vyhlásil vojnu cigaretám, ktoré chce postupne nahradiť menej rizikovými alternatívami fajčenia. Ako to mení váš biznis a celkový pohľad na odvetvie, ktorého symbolom boli donedávna práve cigarety?
Rok 2016 je symbolickým míľnikom, keďže práve vtedy sa naše úsilie priniesť na svetový trh systém zahrievaného tabaku IQOS stalo viditeľným. Ten sa zakrátko stal vlajkovou loďou novej generácie produktov so zníženým rizikom. Pilotne bol uvedený v Japonsku a Taliansku už v roku 2014, naša transformácia sa však začala ešte oveľa skôr. Na výskume a vývoji bezdymových riešení a produktov naša spoločnosť pracuje už viac ako dvadsať rokov. Budujeme úplne nový priemysel, ktorý už nemá s viac ako stopäťdesiat rokov známym cigaretovým biznisom nič spoločné, takže ide o naozaj zásadnú zmenu. Pre lepšiu predstavu: až 99 percent nášho výskumu a vývoja a 73 percent komerčných výdavkov smerovalo vlani do výrobkov bez dymu. Celkové investície do základného výskumu, vývoja, vedeckých štúdií a výrobných kapacít pre nové výrobky bez dymu dosiahli deväť miliárd dolárov.
* Ako a kde vlastne tieto inovácie vznikajú?
Hlavným strediskom našej vedy, výskumu a vývoja je švajčiarsky Neuchatel, kde sme v roku 2009 po dlhej príprave otvorili výskumno-vývojové centrum „Cube". Pri ňom vznikli aj prvé technologicky vyspelé výrobné kapacity pre novú generáciu produktov pod značkou IQOS. Naše produkty vyvíjame na základe vedeckej spolupráce odborníkov z oblasti chémie, toxikológie, biológie, informatiky, medicíny a ďalších odborov. Riadime sa zásadami medzinárodnej laboratórnej praxe a prísnymi farmaceutickými normami, riešenia sú podrobené testovaniu a klinickým štúdiám. Naša veda je otvorená a transparentná, preto spolupracujeme s viac ako dvoma desiatkami externých vedeckých a výskumných organizácií. Do úsilia prinášať nové menej rizikové produkty pre dospelých fajčiarov je zapojených celkovo deväťstoosemdesiat vedcov a špecialistov z najrôznejších disciplín. Tí nám pomáhajú našu bezdymovú víziu pretavovať do reality.
* Ako táto vízia napreduje?
Napredujeme rýchlo. Ak sa pozrieme na čísla, tak ešte v roku 2015 cigarety generovali prakticky všetky čisté príjmy našej spoločnosti. Dnes už bezmála tretina pochádza z nových bezdymových produktov a robíme všetko pre to, aby ich podiel už v roku 2025 dosiahol päťdesiat percent a rástol ďalej. Zariadenie IQOS používa viac ako 19 miliónov dospelých používateľov po celom svete, čo aktuálne nezahŕňa Rusko a Ukrajinu. Okolo sedemdesiat percent našich zákazníkov už úplne opustilo klasické cigarety, v ktorých sa tabak spaľuje. Na základe spätnej väzby od používateľov a nášho technologického napredovania výrobky kontinuálne inovujeme. Postupne sme na trh priniesli už štyri generácie systému IQOS a revolučnú piatu pod názvom IQOS ILUMA sme na Slovensku predstavili len pred pár týždňami. Ide zatiaľ o najvyššiu úroveň nášho vývoja a som veľmi rada, že je k dispozícii aj slovenským používateľom. Vieme však, že jeden variant výrobku nemusí uspokojiť všetkých dospelých ľudí, ktorí sa snažia hľadať inú cestu k nikotínu, ako sú cigarety. Portfólio sme preto vlani doplnili aj o cenovo dostupnejší systém zahrievaného tabaku lil Solid 2.0, ale i technologicky veľmi pokročilú elektronickú cigaretu.
* Čo by pomohlo ešte viac podporiť prechod dospelých fajčiarov na menej rizikové alternatívy cigariet? Má rovnakú víziu ako vy aj konkurencia?
Aj keď sme zatiaľ stále jedinou spoločnosťou, ktorá jasne deklarovala záväzok skoncovať s cigaretami, svoje alternatívne produkty k cigaretám prinášajú aj ďalší veľkí i menší hráči. Na viacerých trhoch vrátane Slovenska už vzniká zdravá konkurencia, takže môžem povedať, že ide o nezadržateľný trend a transformácia začína napredovať naprieč celým odvetvím. Priemysel tak prevzal svoj diel zodpovednosti a chopil sa výzvy prinášať produkty, ktoré sú zo zdravotného hľadiska lepšou voľbou pre tých dospelých fajčiarov, ktorí nevedia alebo nechcú prestať s nikotínom. Priemysel však takúto globálnu zmenu nezvládne sám. Ďalší pokrok bude závisieť aj od nastavenia prostredia a na to je potrebný širší dialóg s vládami, regulátormi, expertmi z oblasti verejného zdravia a ďalšími stranami, ktoré majú k tejto téme čo povedať. Spolupráca verejných inštitúcií a súkromného sektora môže v tomto prípade znamenať skutočný prelom, ktorým sa prínosy pre verejné zdravie znásobia.
* Ako by mala podľa vás takáto súhra fungovať?
Ako ukazujú skúsenosti z iných odvetví, správne regulačné rozhodnutia môžu zásadným spôsobom ovplyvniť spotrebiteľské správanie lepším smerom. Pozrime sa napríklad na automobilový priemysel. Súčasný rozvoj elektromobility by určite nebol možný, ak by vlády a regulátoh nevytvorili rámec na podporu transformácie celého odvetvia a bez nabádania a motivácie spotrebiteľov, aby nepoužívali autá so spaľovacími motormi. Rovnako tak v energetike vedie regulácia k stále narastajúcemu podielu čistejších obnoviteľných zdrojov. V oblasti výživy sú zasa spotrebitelia nabádaní, aby siahali po lepších a zdravších potravinách a nápojoch s nižším obsahom cukru, alkoholu či kofeínu. Rovnaký prístup by sa mohol uplatniť aj vo vzťahu klasické cigarety verzus nové bezdymové produkty. Myslíme si, že aj v prípade nášho priemyslu je potrebné nazerať na rôzne výrobky diferencovane podľa miery rizika, ktoré predstavujú pre jednotlivca a spoločnosť.
* Získavanie podpory pre nové produkty asi bude závisieť od konsenzu o ich nižšej rizikovosti či škodlivosti. Stretávate sa s pochopením pre vaše vedecké poznatky?
Chápeme, že bezdymové alternatívy spočiatku - ako všetky novinky - vzbudzovali obozretnosť. To je normálne, avšak veda je len jedna. Je vedecky podložené, že za vznik ochorení spojených s fajčením nie je zodpovedný samotný nikotín, ale proces horenia a jeho produkt - dym. Ten vzniká po zapálení cigarety a obsahuje množstvo škodlivých látok vrátane tých karcinogénnych. Významne menší obsah škodlivín v porovnaní s cigaretami je v aerosóloch, ktoré naše bezdymové produkty vytvárajú (konkrétne systém IQOS). To už potvrdili nezávislé a rešpektované úrady pre ochranu verejného zdravia, napríklad americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) alebo britský Public Health England. A mohla by som pokračovať. FDA dokonca nášmu produktu IQOS udelil ako prvému výrobku na nahrievanie tabaku status výrobku s modifikovaným rizikom so zníženou mierou vystavenia ľudského organizmu škodlivým látkam. Zároveň vo svojej správe konštatoval, že produkt je vhodný na podporu verejného zdravia, a očakáva, že môže prospieť zdraviu populácie ako celku. O aké detailné posudzovanie ide ukazuje aj to, že len FDA sme odovzdali dokumentáciu v rozsahu miliónov strán. Okrem ochrany verejného zdravia je tu však aj celý rad ďalších prínosov nového segmentu produktov, ktoré sa už dnes prejavujú v európskej ekonomike. Samozrejme, aj keď bezdymové výrobky predstavujú lepšiu voľbu ako cigarety, sú určené iba pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení. Dodávajú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Najlepšie je sa tabaku a nikotínu úplne vyhnúť.
* Aký je ekonomický rozmer nového odvetvia?
Základná rovnica je, že ruka v ruke s potláčaním negatívnych dopadov fajčenia je možné očakávať aj znižovanie výdavkov verejných rozpočtov na zdravotnú starostlivosť. Potom sú tu však rozsiahle prínosy plynúce z celého komplexu vedy, vývoja a budovania nového priemyselného odvetvia. Ide o investície s vysokou pridanou hodnotou, ktoré podporujú transformáciu ekonomiky smerom k inováciám, vedú k zvyšovaniu kvalifikácie u súčasných zamestnancov a zároveň prinášajú nové pracovné miesta i exportné príležitosti. Tým, že naša spoločnosť lokalizovala svoju globálnu produkciu nových technologicky vyspelých produktov v Európskej únii (EU), smerujú tieto stimuly priamo do európskych ekonomík.
* Viete dopady na ekonomiku EU vyčísliť?
V EÚ pracujú pre PMI tisíce ľudí. Nové bezdymové produkty sa v rámci únie vyrábajú v Taliansku, Rumunsku a Grécku. Ide o nové high-tech výrobné kapacity, kde sa kladie absolútny dôraz na kontrolu kvality. Len v roku 2020 dosiahli investície našej spoločnosti v EÚ sumu tri miliardy eur. Vďaka investíciám do rozvoja nového odvetvia sa Európa stala globálnym lídrom vo výrobe a vývoze bezdymových produktov. Naše produkty sú dostupné na sedemdesiatich trhoch po celom svete (v súčasnosti nezahŕňa Rusko a Ukrajinu). Vývoz do mimoeurópskych krajín vzrástol od roku 2015 do roku 2019 osemnásobne, keď presiahol 1,4 miliardy eur. Tento vývoz podporuje prílev kapitálu do EÚ a prispieva k zvyšovaniu európskeho HDP. Rastúci ekonomický význam nového segmentu dobre ilustrujú údaje z Talianska, kde len za päť rokov hodnota exportu zahrievaných tabakových výrobkov prekonala aj export panenského olivového oleja. Podobne silné efekty možno pozorovať v Grécku a Rumunsku.
* Dochádza k stimulom aj v krajinách, kde sa tieto produkty nevyrábajú, ako napríklad na Slovensku?
Dochádza a k podstatným. Tým, že prinášame na trh inovácie v podobe elektronických zariadení, menia sa naše procesy a každodenné fungovanie. Dá sa povedať, že sa meníme z analógovej firmy na digitálnu, multichannelovú organizáciu. Naberáme množstvo externých profesionálov z nových oblastí, v ktorých sme nemali dostatok vlastných skúseností, ako napríklad online sales a digitalizácia. O zákazníkov sa stará celý rad profesionálov v rámci našich a partnerských predajných kanálov či call centra. S rastom segmentu sa, pochopiteľne, zvyšujú aj investície a počet ľudí, ktorí našich zákazníkov obsluhujú. Nakoniec ako jedna z mala spoločností sme zvyšovali zamestnanosť aj počas pandémie, rovnaký vývoj pozorujeme aj v Česku a rade iných krajín.
—-
IQOS
„Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv udelil nášmu produktu IQOS ako prvému výrobku na nahrievanie tabaku status výrobku s modifikovaným rizikom so zníženou mierou vystavenia ľudského organizmu škodlivým látkam."
—-

Do úsilia prinášať nové menej rizikové produkty pre dospelých fajčiarov je zapojených celkovo 980 vedcov a špecialistov z najrôznejších disciplín.

Zdroj: [06.12.2022; Forbes; BRAND VOICE; s. 86,87,88,89; PR-CL]