Dočkali sme sa novely zákona o potravinách

ZVÄZ OBCHODU SR VÍTA VŠETKY ZMENY V SCHVÁLENEJ NOVELE ZÁKONA O POTRAVINÁCH A OCEŇUJE RAZANTNÚ ZMENU PRÍSTUPU PRI UKLADANÍ POKÚT. DOTERAJŠIE MILIÓNOVÉ POKUTY BOLI LIKVIDAČNÉ A NEMALI OBDOBU NA JEDNOTNOM EURÓPSKOM TRHU. SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA REŠPEKTUJE PRINCÍP PROPORCIONALITY, KTORÝ PATRÍ MEDZI ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ÚNIOVÉHO PRÁVA.

ZVÄZ OBCHODU SR VÍTA VŠETKY ZMENY V SCHVÁLENEJ NOVELE ZÁKONA O POTRAVINÁCH A OCEŇUJE RAZANTNÚ ZMENU PRÍSTUPU PRI UKLADANÍ POKÚT. DOTERAJŠIE MILIÓNOVÉ POKUTY BOLI LIKVIDAČNÉ A NEMALI OBDOBU NA JEDNOTNOM EURÓPSKOM TRHU. SÚČASNÉ ZNENIE ZÁKONA REŠPEKTUJE PRINCÍP PROPORCIONALITY, KTORÝ PATRÍ MEDZI ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ÚNIOVÉHO PRÁVA.
Rozpätie sankcií od štyritisíc eur do dvoch miliónov eur, ktoré sa ukladajú pri opakovaných závažných porušeniach zákona, poskytuje dostatočný priestor na vyhodnotenie závažnosti správneho deliktu, ako aj reálnej ekonomickej schopnosti sankcionovaného subjektu uloženú pokutu znášať.
Táto zmena je konečne v súlade aj s judikatúrou Súdneho dvora EÚ. Možný predaj a darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti je významnou zmenou, ktorú pocítime všetci. Je to nielen správne, ale aj ekologické riešenie, ktoré zabráni enormnému plytvaniu s potravinami. Povinný podiel slovenských potravín v letákoch bol flagrantným porušením európskeho práva, ktoré namietala aj samotná Európska komisia.
Takéto kritérium nebolo pre obchodníkov nikdy rozhodujúce pri promočných akciách. Touto zmenou zákona dochádza konečne k náprave doterajšej nezmyselnej povinnosti. Novela zákona o potravinách je výsledkom zmeny pohľadu, prístupu a konštruktívnej komunikácie s obchodníkmi zo strany vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dlhoočakávaná novela zákona o potravinách bola schválená na ostatnej májovej schôdzi Národnej rady SR. K návrhu novely boli uplatnené dva pozmeňovacie návrhy poslancov – Jarmily Halgašovej (SaS) a Martina Fecka (OĽaNO). Novela zákona o potravinách by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2022.
AKÉ NA JDÔLEŽITE JŠIE ZMENY NOVELA PRINÁŠA?
* obchodníci budú môcť predávať potraviny aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
* došlo k zrušeniu miliónových pokút za tretie opakované porušenie zákona,
* ruší sa povinnosť uvádzať 50-percentný podiel slovenských potravín v letákoch,
* štát bude mať možnosť regulovať vývoz plodín a potravín zo Slovenska.
PREDAJ POTRAVÍN A J PO DÁTUME MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI
Ide o jednu z najdôležitejších zmien schválenej novely, ktorá bude mať dosah na celú spoločnosť, predovšetkým sa ňou zníži plytvanie potravinami, čo bolo aj prvotným cieľom. Členovia ZO SR majú na svojich pultoch len minimum takýchto potravín, na druhej strane museli čeliť vysokým sankciám za porušenie predaja tovaru po DMT.
ZO SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnil zásadnú pripomienku, že ak potraviny po DMT môžu byť predávané nad rámec zodpovednosti výrobcu, nemôže byť požiadavka na bezpečnosť založená na výlučnej zodpovednosti obchodníka. Podľa slov prezidentky ZO SR Nadeždy Machútovej „zásadná pripomienka nebola akceptovaná a Čierny Peter zostal nám, pritom maloobchod neovplyvňuje balenie, označovanie, bezpečnosť alebo integritu potravín. A v prípade nebezpečného výrobku maloobchod len spolupracuje na krokoch, ktoré uskutočňujú producenti, spracovávatelia a výrobcovia, o čom hovorí priamo európske nariadenie.“
AKÉ SÚ PODMIENKY PREDA JA POTRAVÍN PO DMT (BEZ OHĽADU NA VEĽKOSŤ PREDAJNEJ PLOCHY)?
* musí ísť len o bezpečné potraviny,
* ide o predaj len vo svojich vlastných prevádzkach,
* ide o predaj len konečnému spotrebiteľovi,
* potraviny musia byť umiestnené oddelene od ostatných potravín, pričom miesto predaja musí byť zreteľne označené nasledovnými informáciami:
* ide o potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti,
* upozornenie na skutočnosť, že chuťové alebo výživové parametre môžu byť zmenené,
* o poslednom znížení predajnej ceny,
* predaj je umožnený najviac počas 45 dní od uplynutia dátumu minimálnej trvanlivosti (počas času tohto predaja môže obchodník potraviny po DMT opäť ponúknuť charitatívnym organizáciám),
* obchodník nesmie vykonávať propagáciu a marketing potravín predávaných po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
AKÉ SÚ PODMIENKY PREDAJA POTRAVÍN PO DMT (AK IDE O PREVÁDZKOVATEĽ A S PREDA JNOU PLOCHOU VÄČŠOU AKO 400 ŠTVORCOVÝCH METROV)?
* je stanovená povinnosť najneskôr 48 hodín pred umiestnením potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii,
* ponuka sa považuje za vykonanú, ak prevádzkovateľ charitatívnej organizácii bezodplatne prevádza potraviny na základe zmluvy, ktorá upravuje spôsob a čas ponuky,
* ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny, resp. ich odmietne, prevádzkovateľ môže potraviny po DMT predávať za spomenutých podmienok.
KEDY JE PREDAJ POTRAVÍN PO DÁTUME MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI ZAKÁZANÝ?
* potravina po uplynutí DMT sa nesmie používať ako zložka pri výrobe potravín alebo pokrmov; okrem prípravy pokrmov charitatívnou organizáciou,
* nové potraviny, ktoré sú povolené Európskou komisiou a zaradené do úniového zoznamu povolených nových potravín alebo ktoré sa používajú ako zložka do potravín, alebo ako zložka na potravinách,
* počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa, potraviny spracované na báze obilnín, detské potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely a potraviny ako celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti,
* geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou,
* ak ide o predaj ďalším prevádzkovateľom, predaj je umožnený len vo svojich vlastných prevádzkach,
* ak ide o predaj prostredníctvom predaja na diaľku,
* v prípade predaja konzumných vajec akéhokoľvek vtáčieho druhu a mäsové konzervy,
* pri predaji potravín s poškodeným alebo deformovaným obalom,
* bezodplatný prevod charitatívnym organizáciám po uplynutí 45 dní predaja potravín po DMT.
ZMENY V UKLADANÍ SANKCIÍ ZA PORUŠENIE ZÁKONA
Obchodníci dlhodobo kritizovali neprimerane prísny režim ukladania sankcií pri opakovanom porušení zákona, kde orgán kontroly musel uložiť pokutu len vo výške jedného milióna eur. Išlo naozaj o likvidačné pokuty pre viaceré podnikateľské subjekty, ako aj pre veľké nadnárodné spoločnosti.
Ukladanie pokút nie je len represívny, ale predovšetkým preventívny a výchovný nástroj orgánov verejnej moci. Aj Súdny dvor EÚ judikuje, že vnútroštátny orgán musí zohľadniť v každej prejednávanej veci konkrétne a osobitné okolnosti. Inak povedané, rozhodne to nemôžu byť paušálne pokuty za všetky porušenia, bez ohľadu na ich závažnosť. A v žiadnom prípade by pokuty nemali byť likvidačné. Správny orgán musí mať vždy na pamäti aj praktické dôsledky každého rozhodnutia.
Predkladateľ novely pôvodne navrhoval, že minimálna pokuta za opakované porušenie bude štvornásobok pôvodnej sankcie, minimálne však 50-tisíc eur. Obchodníci s týmto nemohli súhlasiť, pretože táto výška bola stále neprimerane vysoká a hlavne menší predajcovia potravín by naďalej neboli schopní takúto pokutu uhradiť. Po predložení pozmeňovacieho návrhu poslankyne Jarmily Halgašovej, ktorý bol parlamentom do novely prijatý, sa táto minimálna pokuta vo výške 50-tisíc eur vypustila. Zostalo tak zachované sankčné rozpätie od štyritisíc eur do dvoch miliónov eur pri opakovaných porušeniach v prípade najzávažnejších správnych deliktov. Takéto rozpätie umožňuje správneho orgánu uplatniť voľnú úvahu na základe hodnotenia dôkazov v súlade s princípom proporcionality.
V prípade, ak sa predajca dopustí podvodných alebo klamlivých praktík, orgán dohľadu pri určovaní výšky pokuty prihliada aj na hospodársku výhodu, ktorú svojím konaním mohol získať.
Výška sankcií bola pozmeňujúcim návrhom zmenená aj pri priestupkoch, ktorých sa dopustila fyzická osoba napríklad sťažením alebo marením úradnej kontroly, nesplnením podmienok zdravotnej starostlivosti, umiestňovaním potravín na trh, ktoré nie sú bezpečné alebo sú nesprávne označené a pod. Za tieto pochybenia kontrolný orgán uloží pokutu do dvetisíc eur (pôvodne do štyritisíc eur), opakovane do výšky štyritisíc eur (pôvodne do osemtisíc eur). V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 500 eur (pôvodne dvetisíc eur). Konania o uložení pokuty, ktoré sa začali, ale neboli právoplatne ukončené do 30. júna 2022, sa dokončia podľa zákona o potravinách v znení účinnom od 1. júla 2022.
KONČÍ S A UVÁDZANIE 50-PERCENTNÉHO PODIELU SLOVENSKÝCH POTRAVÍN V LETÁKOCH
Písal sa rok 2019, keď sa bývalému vedeniu agrorezortu zákonom o neprimeraných podmienkach, ktorý novelizoval zákon o potravinách, „podarilo“ presadiť povinnosť uvádzať minimálne 50-percentné zastúpenie slovenských potravín a výrobkov v letákových a marketingových akciách.
Na základe podnetov adresovaných Európskej komisii bola Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručená formálna výzva, v ktorej boli vznesené námietky týkajúce sa rozporu s pravidlami EÚ o voľnom pohybe tovaru a o nezmyselnom obmedzení obchodníkov pri rozhodovaní o tom, aký sortiment do svojej ponuky zaradia.
Schválená novela zákona o potravinách odstraňuje toto jednoznačné porušovanie európskeho práva a v konečnom dôsledku spotrebiteľom poskytuje širšiu voľbu pri výbere z ponúk.
Samotný obchodník si bude stanovovať podiel zahraničných alebo slovenských výrobkov v propagačných letákoch. Na ktorejkoľvek strane letáku bude obchodník povinný uviesť len informácie o percentuálnom podiele slovenských výrobkov a potravín z celkovej ponuky. Tieto informácie musia byť uvedené nasledovnou formuláciou: „Tento propagačný leták obsahuje …-percentný podiel potravín vyrobených na Slovensku.“
Právnou úpravou je určená aj veľkosť písma, ktorá je najmenej 8 milimetrov, a táto informácia musí byť čitateľná a nesmie byť prekrytá inými informáciami alebo obrázkami.
REGULÁCIA VÝVOZU PLODÍN A POTRAVÍN ZO SLOVENSKA
Schválený pozmeňujúci návrh k novele zákona o potravinách poslanca Martina Fecka prichádza s novými kompetenciami agrorezortu a povinnosťami pre slovenských vývozcov.
Svoj návrh odôvodnil tým, že by mala byť zabezpečená ochrana potravinovej bezpečnosti štátu, a to obmedzením vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. O aké komodity konkrétne pôjde, spresní v dohľadnom čase vyhláška ministerstva, ktorá súčasne stanoví aj kritickú hodnotu skladových zásob týchto komodít.
NOVÉ POVINNOSTI PRE PODNIKATEĽOV – VÝVOZCOV:
* oznamovacia povinnosť – podnikatelia, ktorí umiestňujú určené komodity na trh (zoznam bude spresnený vyhláškou), sú povinní vždy do desiatich dní elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob určenej komodity dvakrát ročne (k 31. júlu a 31. decembru kalendárneho roka),
* počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je stanovená povinnosť oznamovať (tiež elektronickou formou) stavy zásob do desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac,
* ak podnikatelia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu budú chcieť vyviezť komoditu v množstve viac ako 400 ton do iného členského štátu alebo do tretej krajiny, túto skutočnosť budú musieť oznámiť ministerstvu, a to do desiateho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu plánovaného vývozu.
Ministerstvo následne posúdi, či môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu z hľadiska poklesu skladových zásob pod kritickú hodnotu, ktorá bude stanovená vo vyhláške. Ak ministerstvo nevydá negatívne stanovisko k vývozu, podnikateľ môže vývoz uskutočniť.
Ak by si podnikateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť alebo by uviedol nesprávne, nepravdivé údaje (pozn. nesprávny alebo nepravdivý údaj nie je, ak rozdiel medzi množstvom vyvezenej komodity a množstvom oznámenej komodity je najviac 20 percent), hrozí mu pokuta od 100 eur do 20-tisíc eur.
—-
Dátum minimálnej trvanlivosti
Ide o dátum, dokedy by potravina mala zostať kvalitná. Takéto potraviny sa môžu konzumovať, ak boli skladované tak, ako je uvedené na obale, a ich obal nie je poškodený. Najčastejšie sa uvádza na sušených, mrazených, konzervovaných a iných trvanlivých potravinách.
Dátum spotreby
Určuje dátum, dokedy je bezpečné potravinu konzumovať. Samozrejme, ide najmä o čerstvé potraviny a také potraviny, ktoré sa rýchlo kazia. Po uplynutí dátumu spotreby by sa tieto potraviny nemali konzumovať, a to ani vtedy, ak boli dodržané podmienky skladovania.
—-
Čo je slovenská potravina?
* je vypestovaná alebo zberaná v SR alebo cielene získaná v SR od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľne žijúcich zvierat lovom, alebo z farmového chovu zveri,
* najmenej 75 % z celkového množstva surovín použitých na jej výrobu pochádza zo SR a všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v SR.
Čo je potravina vyrobená v Slovenskej republike?
* všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v SR.
—-
Obchodník nesmie vykonávať propagáciu a marketing potravín predávaných po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

V prípade, ak sa predajca dopustí podvodných alebo klamlivých praktík, orgán dohľadu pri určovaní výšky pokuty prihliada aj na hospodársku výhodu, ktorú svojím konaním mohol získať.

Zdroj: [21.06.2022; Obchod; Zväz obchodu Slovenskej republiky; s. 24,25,26,27; ZO SR]
Autor: ZO SR Foto: Dreamstime