Zo Zväzu obchodu SR - Tabaková sekcia: Výrobcovia, distribútori a predajcovia tabakových výrobkov sa pripravujú na veľkú zmenu

Výrobcovia, distribútori a predajcovia tabakových výrobkov sa pripravujú na veľkú zmenu. 

Zo Zväzu obchodu SR
Tabaková sekcia: Výrobcovia, distribútori a predajcovia tabakových výrobkov sa pripravujú na veľkú zmenu
20. mája tohto roku vstúpia do platnosti ďalšie ustanovenia európskej Smernice 2015/40/EU. Tie zavádzajú nový systém vysledovateľnosti a dohľadateľnosti tabakových výrobkov pre celú Európsku úniu. V počiatočnom období bude systém slúžiť len na vyhľadávanie a sledovanie cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Na ostatné výrobky bude platiť o päť rokov neskôr, od 20. mája 2024. Celá právna úprava má slúžiť najmä v boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami.
Podľa smernice budú musieť všetky subjekty, počnúc výrobcom až po veľkoobchod, ktorý bezprostredne predchádza prvej maloobchodnej predajni, zaznamenávať pohyb všetkých spotrebiteľských balení tabakových výrobkov. Zabezpečí to jedinečný identifi kátor každého výrobku. Tento umožní sledovať každú podrobnosť pri výrobe a distribúcii:
* dátum a miesto výroby;
* výrobnú jednotku;
* stroj používaný pri výrobe tabakového výrobku;
* výrobnú smenu alebo čas výroby;
* popis výrobku;
* zamýšľaný trh pre maloobchodný predaj;
* zamýšľanú trasu prepravy;
* dovozcu v prípade dovozu do EÚ;
* celú trasu prepravy z výrobného závodu k prvému maloobchodnému predajcovi, vrátane všetkých skladov, dátum prepravy, miesto určenia, miesto odoslania a príjemcu;
* totožnosť všetkých odberateľov od výrobnej prevádzky po prvú maloobchodnú prevádzku;
* faktúru, číslo objednávky a údaje o platbe všetkých odberateľov od výrobného podniku po prvú maloobchodnú prevádzku. Identifi kátor musí byť neodstrániteľne vytlačený alebo pripevnený, nesmie byť zmazateľný alebo žiadnym spôsobom zakrytý alebo prerušený. Nové ustanovenia smernice bolo potrebné transponovať aj do Zákona 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov.
Pri príprave na tento zložitý, administratívne aj finančne náročný proces, pomáha členom Zväzu obchodu SR Tabaková sekcia. Vedie ju Igor Ormandy, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom distribučnej spoločnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
Okrem prípravy na systém sledovateľnosti sekcia pravidelne analyzuje a monitoruje aj ďalšie legislatívne procesy v oblasti národnej a európskej legislatívy týkajúcej sa tabakových výrobkov a zbližovania právnych a správnych predpisov členských štátov v tejto oblasti. Sleduje najmä súvisiacu daňovú problematiku, otázky bezpečnosti tabakových výrobkov vrátane režimu zdravotných varovaní a v súčasnosti aj problematiku elektronických cigariet. V prípade potreby Tabaková sekcia zabezpečuje aj vzdelávanie pre členov Zväzu prostredníctvom odborných seminárov. Naposledy to bol seminár k Smernici o sledovateľnosti tabakových výrobkov vo februári tohto roku.
—-
AKTUÁLNE PRE VÁS
* Blahoželáme prezidentovi ZO SR Martinovi Katriakovi k životnému jubileu (2. apríla)
* Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v SR udelil Zväzu obchodu SR v marci ocenenie Za podporu poctivého obchodu na Slovensku
* Zväz obchodu SR oslávi dve významné jubileá: 25. výročie vzniku prvej obchodníckej organizácie AVODIS a 20. výročie vzniku združenia v terajšej podobe
Pripravujeme:
* Valné zhromaždenie ZO SR 15. mája 2019, hotel Senec, Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec, v nadväznosti na konferenciu TaPCON 14. mája 2019
* 2. časť seminára k sledovateľnosti tabakových výrobkov a implementácii nových zákonných predpisov: zákona a vykonávacej vyhláške (účasť na seminári je pre členov ZO SR bezplatná) *
* Presné termíny a miesta podujatí budú zverejnené na: www.biznis.sk
—-
Zdroj: [10.04.2019; Tovar a predaj; komerčná prezentácia; s. 55; PR-CL]
Foto: Ing. Igor Ormandy, predseda Tabakovej sekcie, Zdroj: Mediaprint Kapa-Pressegrosso a.s.