• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Stanovisko Zväzu obchodu SR k Zákazu predaja v maloobchode počas sviatkov

05.06.2017
Vzhľadom na množiace sa otázky uvádzame Stanovisko  Zväzu obchodu SR (ZO SR):

Zákaz predaja v maloobchode nie je podľa novely Zákonníka práce (Zákon č. 95/2014 Z.z.) zákazom predaja, keďže táto zákonná úprava nezakazuje mať otvorenú obchodnú prevádzku.

Zamestnávatelia však nemôžu počas zákonom určených sviatkov nariadiť zamestnancom ani s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce.

Ide síce najmä o prácu za pultom, pokladňou, obsluhu zákazníkov, dokladanie tovaru do regálov a ďalšie práce, ktoré sú priamo spojené s maloobchodným predajom (napr. telefonický predaj/ obsluha/podpora). Zákon sa nevzťahuje na podnikateľov - fyzické osoby, ktorí predaj tovaru zabezpečujú bez zamestnancov, zvyčajne malé prevádzky vedené živnostníkmi. Títo nemusia počas sviatkov zatvárať svoje predajne.
Okrem toho, podľa zákona sa obmedzenie otváracích hodín a zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov nevzťahuje na:

A. maloobchodné prevádzky vymenované v prílohe č. 1a Zákonníka práce:

 •  maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
 • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 • predaj cestovných lístkov,
 • predaj suvenírov.

 
B. kategóriu tzv. nevyhnutých prác, ako napr.:

 • naliehavé opravárske práce,
 • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé práce v poľnohospodárstve (pestovanie, zber a spracovanie surovín).

 
C. Keďže zákaz sa vzťahuje  iba na predaj tovaru, podnikateľ ponúkajúci služby (napr. kadernícke a kozmetické salóny, cestovné kancelárie, požičovne, mobilní operátori, a pod.) bude môcť svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce.

Sankcie za porušenie zákazu predaja v maloobchode od 1.6.2017:
V prípade, že podnikateľ nariadi alebo so zamestnancom dohodne prácu počas zákonom stanovených sviatkov a dní pracovného pokoja, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 100 000 eur. 

 « Späť