• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Skončili kvóty na cukor

04.10.2017
Soňa Weissová, moderátorka: "Budú znamenať koniec alebo reštart cukrovarníctva na Slovensku? Po takmer polstoročí skončili v Európe kvóty na cukor. Ten môže zlacnieť a zasypať starý kontinent, čo pravdepodobne vytvorí tlak aj na jeho výrobu na Slovensku. Sú cukrovary pripravené na túto zmenu a čo pre nich znamená zrušenie kvót? Popoludní som sa na to pýtala predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Róberta Kováča."
 
Róbert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy: "My sme boli proti tomu, aby sa kvóty na cukor zrušili. Pretože nám to zabezpečovalo istotu jednak odbytu a jednak minimálnej rentability. Tá cena, ktorá bola, existovala dvadsaťšesť, dvadsaťdeväť za tonu cukrovej repy pri šestnásťpercentnej cukornatosti bola spodná hranica. Obrovským spôsobom nastáva boom pestovania vo významných krajinách Európskej únie. To je predovšetkým Francúzsko, Nemecko, Belgicko Holandsko, zvyšujú plochy o dvadsaťpäť percent a obávame sa, že nás zahltia cukrom."
 
Soňa Weissová: "Ako konkrétne sa vás cukrové kvóty dotknú?"
 
Róbert Kováč: "Na Slovensku sa prijal takzvaný nemecký model platenia za cukrový repu. Ten hovorí, že plus mínus je tam základňa dvadsaťpäť euro za tonu, čo je zhruba jedno euro dvadsaťdeväť jedno euro menej, ako tomu bolo doposiaľ. Tá cena neni pevná, ale je naviazaná na predajnú cenu cukru, konkrétne štyristopäťdesiat euro za tonu cukru. Keď táto cena pôjde pod štyristopäťdesiat, tak pestovatelia môžu ešte menej dostávať. Ten vývoj bude podobný ako u mlieka, že tie ceny stroskotajú. Aj sa tak deje. V podstate dneska pomaly sme už pod štyristo eurami za tonu. Keď to takto pôjde, tak dôsledok môže byť taký, že pestovateľ nedostane ani dvadsaťpäť euro za tonu, ale možno nejakých dvadsaťdva, dvadsať, devätnásť a tak ďalej."
 
Soňa Weissová: "To, že sa zrušia kvóty na cukor, je známe už od roku 2013. Sú naše cukrovary a pestovatelia cukrovej repy pripravené na zrušenie kvót na cukor a aké opatrenia v tejto súvislosti by mali alebo vôbec mohli prijať?"
 
Róbert Kováč: "Pestovatelia urobili čo mohli v tom slova zmysle, že sme zvýšili produktivitu a intenzitu výroby. V podstate sme sa v posledných rokoch dostali na úroveň sedemdesiat ton vyprodukovanej cukrovej repy z hektára. Pred naším vstupom do únie sa to pohybovalo okolo štyridsaťpäť don na hektár. Toto je zo strany poľnohospodárov. Producenti teda tie dva cukrovary majú jednu komparatívnu nevýhodu, že v podstate celý ten proces od roku osemdesiatdeväť, ktorým Slovensko prešlo, dlhú dobu to stagnovalo až kým teda sa to nekonsolidovalo v rukách dvoch investorov a tí teraz urobili tam teda kvantum práce, investovali skutočnosti a zvyšujú možnosti svojich výrobných kapacít. Ale napriek tomu majú relatívne malú výrobnú kapacitu, pretože sa pohybujeme niekde na úrovni okolo päťtisíc až šesťtisíc ton rezanej repy za deň. A pre ilustráciu kým my sme teda dvadsať rokov takto sa tu krútili a šliapali kapustu namieste, tak zahraniční koncentrovali výrobu a nech oni štandardne vyrábajú alebo teda majú cukrovary v zahraničí kapacitu desaťtisíc až dvanásťtisíc, niektoré až štrnásťtisíc ton za deň."
 
Soňa Weissová: "Keď sa pozrieme na tú cenu cukru pre spotrebiteľa, podľa Martina Katriaka zo Zväzu obchodu SR by mohlo dôjsť k tomu zlacneniu až od desať do dvanásť percent aj na pultoch obchodov. Je to podľa vás reálne?"
 
Róbert Kováč: "Ja to samozrejme nevylučujem. Dokonca ja si myslím, že cena môže byť nižšia aj o pätnásť aj možno dvadsať percent. To je otázka jednorazová. Pozrite si na analógiu povedzme s maslom, ktoré stálo jedno euro, dneska stojí tri možno bude stáť štyri, možno päť euro. Nepoznám reformu, ktorá by dlhodobo priniesla pre slovenských poľnohospodárov, ale hlavne pre slovenských občanov v konečnom dôsledku dlhodobý finančný efekt."
 
Soňa Weissová: "Niektorí poľnohospodári varujú, že by mohlo dôjsť k zopakovaniu tej krízy s maslom. Navrhujú preto, aby na začiatku tejto liberalizácie trhu jednotlivé členské krajiny podporili pestovateľov a výrobcov. Akú podporu teda konkrétne očakávate?"
 
Róbert Kováč: "Čo potrebuje pestovateľ k tomu, aby pestoval cukrovú repu? Potrebuje mať nejakú rentabilitu. Cukrovar zas potrebuje mať surovinu, aby vôbec mohol dodávať cukrovú repu. Nie je možné, aby polovica pestovateľov, ktorá dodáva do cukrovaru, prestala pestovať, lebo ten cukrovar by nemal dostatok suroviny a pracoval by len možno päťdesiat dní namiesto sto, stodesať alebo stodvadsať dní do roka. Tým pádom by bol neefektívny a bolo by ho treba zatvoriť. Potrebujeme, aby rezort si cukrovú repu zobral za svoju prioritu."
 
Soňa Weissová: "Ozvali sa aj také hlasy, ktoré hovorili o tom, že poľnohospodári by mohli požadovať zvýšenie dotácií na pestovanie. Je to zvýšenie dotácií aj podľa vás cesta ako zlepšiť tú situáciu?"
 
Róbert Kováč: "Všetky členské krajiny subvencujú svojich poľnohospodárov tak, jak to potrebujú. Francúzsky farmár pre ilustráciu má dotácie na úrovni tristotridsať euro na hektár, keď slovenský má len dvesto. Z národných zdrojov dostane francúzsky dvestopäťdesiat euro na hektár, kým slovenský len päť euro. Francúzsky má červenú naftu, nemá daň z nehnuteľnosti. Keď toto všetko spočítam, tak rozdiel medzi francúzskym a slovenským farmárom ilustračne povedané je štyristoštyridsaťpäť euro na hektár. V podstate na sto hektárov je rozdiel medzi francúzskym a slovenským poľnohospodárom štyridsaťštyritisícpäťsto euro na hektár. To sú fantastické rozdiely, ktoré neni možné efektivitou alebo nejakým iným spôsobom jednoducho prekonať. My potrebujeme naozaj tú podporu, alebo potom musí niekto prijať politické rozhodnutie a povedať, že túto plodinu tu nepotrebujeme, túto komoditu, ktorá je strategická, tu nebudeme vyrábať, lebo ju dovezieme. My to prestaneme pestovať a cukrovary sa zavrú. Ale to bude jeho politická zodpovednosť toho, kto by prijal toto bremeno na seba."
 
Soňa Weissová: "Toľko predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Róbert Kováč. Ďakujem za rozhovor."
 
Róbert Kováč: "Ďakujem za záujem, dopočutia."
 
Soňa Weissová: "Sú požiadavky pestovateľov cukrovej repy a producentov cukru reálne? A čo nám prinesie zrušenie kvót na cukor podľa ministerstva pôdohospodárstva? Rozprávali sme sa o tom s Danielou Rudou z rezortného odboru rastlinnej výroby. Dobrý deň."
 
Daniela Rudá, odbor reastlinnej výroby ministerstva pôdohospodárstva: "Dobrý deň všetkým poslucháčom prajem. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka musím teda povedať za rezort vníma veľmi citlivo systém vlastne zrušenia kvót v cukrovarníckom sektore. Sú tu určité predpovede zo strany Európskej únie. Možnože vlastne aj každý členský štát si vytvára nejakú vlastnú predikciu. No ale ... veľké členské krajiny ako je Nemecko, Francúzsko, Poľsko, ktorí vlastne už vytvárali aj v kvótovom režime značné množstvo mimo kvóty, tak môžu vlastne ohroziť vnútorný trh takou disbalanciou alebo rozdelením vlastne tej proporcionality. Rovnako môžeme vlastne očakávať, že dôjde k postupnému vyrovnávaniu ako európskej ceny cukru, tak aj so svetovou cenou cukru, čo môže spôsobiť určitý existenčný problém na strane priemyselných spracovateľov. Čiže u nás prípad výroba penicilínu alebo aminokyselín. A v neposlednom vlastne rade sa zrušením kvót sa zruší aj minimálna cena, čím narastá vlastne riziko na strane pestovateľov."
 
Soňa Weissová: "Čo napríklad cukrovary? Ohrozí to aj tie dva cukrovary, ktoré na Slovensku máme?"
 
Daniela Rudá: "Tak určite sa systém zrušenia kvót dotkne každého jedného reťazca. My sa snažíme pomáhať nášmu vlastne cukrovarníckemu sektoru a určite je to zo strany štátu na úrovni projektu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby."
 
Soňa Weissová: "Pán Kováč v rozhovore povedal, že potrebujeme, aby sa cukrová repa stala prioritou a akousi citlivou komoditou. Malo by to takto byť aj podľa vás a poľnohospodári by mohli požadovať zvýšenie dotácií na pestovanie tej súkromnej repy? Je to podľa vás reálne?"
 
Daniela Rudá: "Ministerstvo pôdohospodárstva vníam komoditu cukrovej repy ako špeciálnu plodinu. Máme tu projekt rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby, kde je zaradená táto komodita ako jedna z citlivých a dávame jej určite prioritu a počítame s ňou aj do budúcna."
 
Soňa Weissová: "Keď hovoríme o tých dotáciách, opäť v rozhovore s pánom Kováčom šéfom Zväzu pestovateľov cukrovej repy zaznelo, že francúzski farmári dostávajú nepomerne viac dotácií na jeden hektár. Existuje nejaká šanca, že tento rozdiel by sa niekedy mohol zmazať?"
 
Daniela Rudá: "My vnímame vlastne tú rozdielnosť jednotlivých dotačných systémov v rámci krajín EÚ. Trebárs teda ako spomínate Francúzsko. Myslím si, že to dosť závisí vlastne aj od vyrokovaných podmienok pri vstupe vlastne do Európskej únie a možnože aj nerozdielosť medzi starými a mladými členskými krajinami, ktoré vlastne vstúpili do Európskej únie. Myslm si, že snahou rezortu je pracovať na tom a dosiahnuť vlastne rovnaké podmienky."
 
Soňa Weissová: "Keď sa pozrieme možno na nejaký vplyv na spotrdbiteľa, na domácnosti. Niektorí analytici predpokladajú, taký podobný scenár ako bolo zrušenie mliečnych kvót. Po zrušení mliečnych kvót prišlo najskôr k poklesu ceny mlieka, potom zániku niektorých družstiev, čo malo za následok aj teraz tú maslovú krízu, ktorú zažívame na jeseň. Výrobcovia cukru očakávajú, že niektoré európske cukrovary pod tlakom nízkych cien budú musieť zatvárať."
 
Daniela Rudá: "Je naozaj veľmi náročné povedať, že či to bude rovnaký scenár, ako bol pri systéme ukončenia kvót u mlieka. Samozrejme, že je to rozdiel a myslím si, že asi aj každá členská krajina sa bude snažiť naďalej ostať konkurencieschopná a myslím si, že aj naše cukrovary sa budú snažiť touto cestou ísť."
 
Soňa Weissová: "Hovorí Daniela Rudá z odboru rastlinnej výroby ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujeme, že ste dnes prišli do štúdia."
 
Daniela Rudá: "Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný zvyšok dňa."


Zdroj:  [Rádio Slovensko, 18:18; K veci; 03/10/2017;  Soňa Weissová; Zaradenie: z domova]


« Späť