• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Reklamačné desatoro


1. Reklamujte iba skutočne vadný výrobok

Môžete reklamovať iba tovar, ktorý má vadu v okamihu, kedy si ho kupujete, u ktorého sa vada objaví v priebehu záručnej doby, ktorý nemá vlastnosti uvádzané v reklame alebo predajcom (výrobcom) alebo u ktorého vada vznikne napr. kvôli nesprávnemu návodu na montáž. Platí to i pre nové, zlacnené, ale doteraz nepoužité výrobky.

2. Reklamujte na správnom mieste
Tovar musíte reklamovať u predajcu, nie u výrobcu. Pokiaľ má viac predajní, môžete reklamovať tovar v ktorejkoľvek z nich, prípadne v sídle firmy, ktorej adresu nájdete v obchodnom registri alebo na živnostenskom úrade. Ak je v zárucnom liste uvedený záručný servis, môžete reklamovať i tam. Tu však môžete žiadat iba opravu, nie výmenu, zľavu alebo vrátenie peňazí.

3. Reklamáciu uplatnite včas
I ked má tovar dvojročnú záruku, nemali by ste sa s reklamáciou omeškat. Závadu by ste mali reklamovať ihneď, ako ju zistíte.

4. Preukážte nákup výrobku
Najjednoduchším spôsobom je doklad o zaplatení alebo záručný list, ktorý musí predajca na vašu žiadosť pri nákupe napísať. Jeho predloženie však nemusí byť výhradnou podmienkou prijatia reklamácie. Nákup je možné preukázať i svedectvom druhej osoby.

5. Uvedomte si, čo môžete žiadať
Podľa zákona môže mať tovar vadu odstrániteľnú, alebo neodstrániteľnú. V prvom prípade máte právo, aby vám vec bezplatne, riadne a včas opravili, alebo pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, výrobok (alebo jeho časť) vymenili za taký istý bez vady. Pokiaľ to nie je možné, môžete žiadat zľavu alebo vrátenie peňazí. U tovaru s vadou, ktorú nie je možné opraviť a kvôli ktorej nemôžete výrobok riadne používať, si môžete vybrať medzi výmenou a vrátením peňazí. To isté platí, pokiaľ predajca u opraviteľných vád nevybavil reklamáciu do 30 dní, mylne vás informoval o tom, že má výrobok určité vlastnosti, alebo pokiaľ má výrobok súcasne najmenej tri rôzne vady. Ak reklamujete neopraviteľný výrobok, ktorého vada nebráni riadnemu používaniu, môžete žiadať zlavu, prípadne vrátenie peňazí.

6. Dbajte na riadne spísanie reklamácie
Predajca s vami musí pri reklamácii spísať reklamačný protokol, ktorý si starostlivo uschovajte. Nemal by v ňom chýbať dátum prijatia reklamácie, popis vady a vaše požiadavky. Z obchodu by ste nemali odísť bez písomného dokladu.

7. Strážte si cas, je dôležitý
Predajca by mal o vašej reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, maximálne má na vybavenie reklamácie 30 dní. Pokiaľ túto lehotu nedodrží, máte právo na výmenu tovaru alebo vrátenie penazí.
Taktiež môžete dať podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktorá môže neprijatie reklamácie a jej nevybavenie v zákonnej lehote pokutovať. Do reklamačných sporov medzi predávajúcim a kupujúcim ale zasahovať nemôže.

8. Neplaťte, keď nemusíte
Oprava vád, na ktoré se vzťahuje záruka, je bezplatná. Naviac môžete od predajcu žiadať preplatenie všetkých výdavkov, ktoré vám vznikli v súvislosti s oprávnenou reklamáciou (poštovné, cestovné, platba za odborný posudok apod.).

9. Pokiaľ niečo neviete, poráďte sa
O odbornú, ale platenú radu môžete požiadať právnika. Bezplatne vám poradia v každej zo spotrebiteľských poradní ZSS. Vadu výrobku môže posúdiť súdny znalec alebo akreditovaná skúšobňa (ich zoznam nájdete na príslušnom notárstve alebo u súdu).

10. Nevzdávajte sa, keď reklamáciu zamietnu
Mnohé reklamácie predajcovia zamietajú, aj keď dobre vedia, že sú oprávnené. V takom prípade vám ostáva jediná možnosť - podat žalobu na súde, v ktorého obvode má obchodník svoje sídlo.

Zdroj: http://www.zss.sk

« Späť