• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

O nás/ ZOCR SR


Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len "ZOCR SR") je stavovskou, nepolitickou a  neziskovou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1994. Je členom Republikovej únie zamestnávateľov a celoeurópskej profesijnej organizácie obchodu EuroCommerce. Zastupuje záujmy svojich členov na úrovni vlády SR, NR SR, štátnej správy a samosprávy. Významnou mierou sa podieľa na vytváraní legislatívneho rámca v obchode a službách a na tvorbe kvalitného a vyváženého podnikateľského prostredia.

 Významná je jeho spolupráca s ekonomickými rezortmi, najmä s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom financií SR, ale aj ďalšími rezortmi, ktoré prípravou legislatívy a tvorbou koncepčných a strategických dokumentov vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvoj kvalitného podnikateľského prostredia. ZOCR SR poskytuje informácie a právne poradenstvo svojim členom k aktuálnym problémom obchodu a služieb a presadzuje oprávnené záujmy všetkých podnikateľov v obchode, službách a cestovnom ruchu.

Svojím členom ponúka spoluprácu pri tvorbe etického, spravodlivého a environmentálneho podnikateľského prostredia; spoluprácu, podporu a pomoc pri presadzovaní oprávnených záujmov svojej členskej základne, ako aj pri kolektívnych vyjednávaniach.

Rámcový plán činnosti ZOCR SR na rok 2015

Splupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, vládou a parlamentom:

Komunikácia a spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy je jedným zo základných princípov a cieľov ZOCR SR. Za tým účelom sa uskutočňujú pravidelné rokovania predstaviteľov ZOCR SR s predstaviteľmi MH SR, MPRV SR, MF SR, MŽP SR, MPSVR SR, MŠ SR, MDVRR SR a podľa potreby aj s ďalšími orgánmi štátnej správy. Predstavitelia ZOCR SR uskutočňujú pravidelné rokovania s poslancami NR SR a zúčastňujú sa rokovaní jednotlivých výborov NR SR v prípade, ak sú prerokovávané dôležité návrhy zákonov, týkajúce sa odvetvia obchodu. Zástupcovia ZOCR SR sa aktívne zúčastňujú aj na prácach odborných pracovných komisií, zriaďovaných v rámci pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a ktoré sa týkajú či už legislatívy alebo koncepčných a systémových materiálov, pripravovaných z úrovne jednotlivých ministerstiev a dotýkajúcich sa činnosti obchodu a služieb.

Spolupracuje s profesijnými organizáciami a zväzmi pôsobiacimi v oblasti prvovýroby a spracovateľského priemyslu:

Ide najmä o komunikáciu a spoluprácu formou pravidelných pracovných rokovaní s Poľnohospodárskou komorou Slovenska, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Slovenským mliekarenským zväzom, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a ďalšími s cieľom spoločne riešiť aktuálne problémy v odbyte domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na vnútornom trhu SR.

Podporuje aktivity v prospech odvetvia obchodu a celej členskej základne:

1. Projekty spoločenskej zodpovednosti: 2. Podujatia a konferencie:
 • Slovak Retail Summit - každoročne v apríli
 • Intraco Special - každoročne v novembri
 • Odborné konferencie - v máji a v decembri
 • Odborné semináre, workshopy - podľa záujmov a potrieb členskej základne a aktuálnych problémov
3. Súťaže a ocenenia:

>> História pôsobenia ZOCR SR

>> Štruktúra ZOCR SR

>> Členovia ZOCR SR


« Späť