• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Nadačná listina


Čl. I.
Preambula

Zakladateľ schválením tejto nadačnej listiny deklaruje svoje rozhodnutie založiť nadáciu na realizáciu svojich aktivít zameraných na verejnoprospešné účely.

Čl. II.
Názov a sídlo nadácie

Názov nadácie: Nadácia Dobrý obchodník
Sídlo nadácie: Bratislava, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Čl. III.
Verejnoprospešný účel nadácie

Účelom nadácie je podpora humanitárnych cieľov, podpora a rozvoj vzdelávania formou vzdelávacích projektov a organizovania vzdelávacích podujatí, pomoc spočívajúca najmä v zabezpečovaní finančných prostriedkov na účte nadácie a ich použitie na úhradu takýchto aktivít, vrátane propagácie činnosti nadácie. Cieľom nadácie je najmä podpora a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania stavovskej – obchodníckej obce, poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné aktivity, ale aj na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelávanie poskytuje. Účelom nadácie je aj podpora špecifických projektov zameraných na zlepšenie informovanosti a ochranu zdravia spotrebiteľa, ako aj na ochranu životného prostredia. Nadácia bude podporovať aj aktivity súvisiace s podporou rozvoja kultúry, športu stavovskej obce a aktivít zameraných na všeobecne prospešný rozvoj zdravotníckych zariadení.

Čl. IV.
Zakladateľ nadácie

Názov:   Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len „ZOCR SR“)
Právna forma:  záujmové združenie právnických osôb
Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO: 308 088 39
Oprávnené osoby:  Ing. Pavol Konštiak, PhD. – prezident ZOCR SR
                                Ing. František Ťapuš – 1. viceprezident ZOCR SR
Zapísaný: Register záujmových združení  právnických osôb vedený Obvodným úradom Bratislava

Čl. V.
Hodnota nadačného imania

Hodnota nadačného imania je 6640 Eur € (slovom: šesťtisícšestoštyridsať eur)

Čl. VI.
Hodnota a predmet majetkového vkladu

Hodnota majetkového vkladu zakladateľa je 6 640 €, pričom túto hodnotu tvoria peňažné prostriedky. 

Čl. VII.
Doba, na akú sa nadácia zriaďuje

Nadácia sa zriaďuje na neurčitý čas.

Čl. VIII.
Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob
ich voľby, spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie

1. SPRÁVNA RADA
1.1. Správna rada je najvyšší orgán nadácie.

1.2. Správna rada rozhoduje o základných otázkach nadácie, najmä:

a) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, revízora a správcu nadácie
b) schvaľuje rozpočet nadácie
c) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu nadácie
d) rozhoduje o zrušení nadácie
e) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine
f) vymenováva likvidátora
g) rozhoduje o zvýšení alebo znížení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania
h) rozhoduje o kúpe a predaji nehnuteľností nadácie
i) rozhoduje o spôsobe použitia prostriedkov nadácie a o tom, komu sa poskytnú
j) rozhoduje o iných veciach, ktoré jej do pôsobnosti zveruje zákon.

1.3. Správna rada má 3 členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má nárok na náhradu hotových výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Člen správnej rady nemôže byť revízorom ani správcom tejto nadácie. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné.

1.4. Voľbu nových členov správnej rady vykoná správna rada v období 60 dní pred ukončením funkčného obdobia členov správnej rady. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady. Správna rada volí zo svojich členov predsedu. Na voľbu a odvolanie predsedu správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.

1.5. Správna rada sa schádza na svojich zasadnutiach dvakrát do roka. Schôdze správnej rady zvoláva predseda písomnou pozvánkou a predsedá im. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady. Predseda správnej rady zvolá schôdzu správnej rady vždy do 30 dní, ak o to požiada najmenej jeden člen správnej rady alebo revízor.

1.6. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 1.2. písm. g) tohto článku. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady, s výnimkou odseku 1.2. písm. a), d) tohto článku. V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady. Správna rada nemôže prijať žiadne rozhodnutie, s výnimkou voľby nových členov, ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod deväť členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada.

1.7.Členstvo v správnej rade zaniká:

a) smrťou
b) uplynutím funkčného obdobia
c) odstúpením
d) odvolaním pre stratu voliteľnosti alebo pre nezáujem člena o prácu v správnej rade, za ktorý sa považuje neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

2.REVÍZOR
2.1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie.

2.2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade so zákonom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

2.3. Revízor má právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s hlasom poradným.

2.4. Revízor najmä:

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a svoje vyjadrenia k nim predkladá správnej rade
b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie
d) navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem nadácie

2.5. Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia revízora platia primerane odseky 1.3. a 1.5 článku VIII.

2.6. Funkčné obdobie revízora je trojročné.

3. SPRÁVCA NADÁCIE
3.1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Správca nadácie je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným. Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.

3.2. Správca nadácie predkladá správnej rade:
a) návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku
b) štvrťročné správy o činnosti nadácie
c) ročnú účtovnú závierku
d) výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 15. mája.

3.3. Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady ani revízorom. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.

3.4. Funkčné obdobie správcu nadácie je päťročné.

3.5. Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Návrh na voľbu a odvolanie správcu môže podať každý člen správnej rady alebo revízor.

3.6. Správcu nadácie odvoláva správna rada nadácie ak:

a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie  správcu
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody
c) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená
d) o to sám požiada.

3.7. Správcu môže správna rada odvolať ak:
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako pol roka
b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení správnej rady
c) stratil dôveru členov správnej rady.

3.8. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

3.9. Ak správna rada odvolá správcu nadácie alebo ak sa správca vzdá svojej funkcie, musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť nového správcu nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

3.10. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie z dôvodu, že stratil dôveru členov správnej rady (odsek 3.7. písm. c)) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady.

ČL. IX.
Členovia orgánov

Prvými členmi správnej rady nadácie sú:
1. Ing. Pavol Konštiak, PhD. – predseda správnej rady
2. Ing. František Ťapuš – člen správnej rady
3. Ing. Štefan Mácsadi, člen správnej rady

Prvým revízorom nadácie je:
JUDr. Martin Katriak

Prvým správcom nadácie je:
Ing. Eva Szabóová
Čl. X.
Podmienky nakladania s majetkom nadácie


1. Majetok nadácie sa môže použiť len
a) na verejnoprospešný účel v súlade s čl. III tejto nadačnej listiny
b) na úhradu výdavkov na správu nadácie.

2. Majetok nadácie sa nesmie použiť
a) na financovanie činnosti politických strán a politických  hnutí
b) na prospech kandidáta na volenú funkciu.

3. Nadácia nemôže
a) podnikať, s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie;
b) uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

4. Výdavky na správu nadácie

4.1. Výdavky na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.

4.2. Výdavky na správu nadácie zahŕňajú výdavky na:
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu
c) prevádzku nadácie
d) odmenu za výkon funkcie správcu
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon o cestovných náhradách)
f) mzdové náklady
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

4.3. Výšku výdavkov na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci kalendárny rok.

5. Nadačné imanie

5.1. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie nemožno
a) darovať
b) vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti
c) zaťažiť, ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

5.2. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania môže nadácia použiť len na
a) kúpu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok
b) kúpu cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených podielových fondov
c) hypotekárnych záložných listov
d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov
e) nehnuteľností.
Čl. XI.
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie a podmienky ich poskytovania

1. Prostriedky nadácie sa poskytujú právnickým a fyzickým osobám.

2. Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám sú:
a) musia pôsobiť v oblastiach majúci vzťah k vzdelávaniu, zdravotníctvu, športu, kultúre a umeniu, ako aj v oblastiach, v ktorých charakter činností  podporuje rozvoj týchto aktivít a tiež osoby odkázané na sociálnu pomoc alebo osoby, ktoré sa starajú o osoby odkázané na sociálnu pomoc, príp. osoby, ktoré sociálnu pomoc  poskytujú;
b) právnické osoby musia pôsobiť v oblasti zdravotníctva, športu, vzdelania, v kultúre a umenia, ako aj v oblasti poskytovania pomoci osobám odkázaným na sociálnu pomoc alebo osobám, ktoré sa starajú o osoby odkázané na sociálnu pomoc, príp. osobám, ktoré sociálnu pomoc poskytujú, ako aj v oblastiach, v ktorých charakter činností podporuje rozvoj vzdelávania, zdravotníctva, športu, kultúry a umenia a poskytovania pomoci osobám odkázaným na sociálnu pomoc;
c) v prípade humanitárnej pomoci môžu  byť poskytnuté prostriedky nadácie tiež iným osobám, ak sa ocitnú v ohrození života alebo budú potrebovať naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, aj v prípade, že nespĺňajú podmienky uvedené v písm. a) b) tohto bodu;
d) prostriedky nadácie nemožno poskytnúť zakladateľovi nadácie, členovi správnej rady, revízorovi ani správcovi nadácie a im blízkym osobám.

Čl. XII.
Zápisnice zo schôdzí orgánov a výročná správa nadácie

1. Zápisnice zo schôdzí orgánov nadácie sa uschovávajú počas troch rokov.
2. Výročnú správu nadácie vypracováva a správnej rade na schválenie prekladá správca
    najneskôr do 15. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Nadácia zasiela najneskôr do 31. mája po jednom výtlačku výročnej správy Ministerstvu
    vnútra a výrok audítora na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Čl. XIII.
Zrušenie nadácie

Nadácia sa zrušuje
a) rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie
b) rozhodnutím súdu o zrušení nadácie
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
d) rozhodnutím zakladateľa, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.

Čl. XIV.
Zánik nadácie

1. Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie
    s likvidáciou alebo bez likvidácie.

2. Na zrušenie nadácie s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia §§
    17 a 18 zákona č. 34/2002 Z.z..

3. Likvidačný zostatok sa ponúkne inej nadácii alebo obci, v ktorej mala zrušená nadácia 
    sídlo. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, môže byť ponúknutý iba inej registrovanej
     nadácii.

Čl. XV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto nadačná listina bola schválená rozhodnutím predstavenstva zakladateľa - ZOCR SR zo dňa 17. októbra  2012


Ing. Pavol Konštiak, PhD.
prezident ZOCR SR
Ing. František Ťapuš
1. viceprezident ZOCR SR


« Späť