• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Čo prináša členstvo v ZO SR


Prínos pre odvetvie obchodu z účasti a členstva ZOCR SR v Republikovej únii zamestnávateľov:

ZOCR SR so svojou členskou základňou, reprezentujúcou záujmy 22 493 zamestnancov  v obchode a službách, je najväčšou organizáciou v rámci členskej základne RÚZ. ZOCR SR má svoje zastúpenie v prevažnej väčšine stálych výborov RÚZ. Prostredníctvom zastúpenia v orgánoch RÚZ a v stálych výboroch RÚZ sa ZOCR SR aktívne podieľa na zlepšovaní podnikateľského prostredia.

Pôsobenie ZOCR SR v legislatívnom procese a pri presadzovaní záujmov podnikateľskej sféry:

ZOCR SR od svojho vzniku veľmi ofenzívne a účinne komunikuje so štátnou správou v oblasti tvorby legislatívy, týkajúcej sa odvetvia obchodu. Presadzuje oprávnené záujmy nielen svojich členov, ale celej podnikateľskej sféry v odvetví obchodu, služieb a cestovného ruchu. Aktívne sa podieľa na pripomienkovaní legislatívy, ktorá akýmkoľvek spôsobom zasahuje a ovplyvňuje činnosť odvetvia obchodu a služieb.  Ide najmä o:
 • legislatívu, týkajúcu sa obchodu a zasahujúca do zmluvnej slobody v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • legislatívu v oblasti:
  - potravín a potravinového dozoru
  - v oblasti daňových zákonov
  - v oblasti životného prostredia, obalov a odpadov z obalov
  - v oblasti obchodného, pracovného, sociálneho práva a v ďalších oblastiach.
Aktivity ZOCR SR týkajúce sa vzdelávania v oblasti stredného odborného a učňovského školstva, vrátane legislatívy:

ZOCR SR má trvalý záujem na zvyšovaní úrovne učňovského a stredného odborného školstva v oblasti obchodu a služieb. Kvalita prípravy žiakov učňovských a stredných odborných škôl v odvetví obchodu a služieb vytvára predpoklady pre plnenie čoraz náročnejších požiadaviek a potrieb zákazníkov – spotrebiteľov.

PRÍKLADY ÚSPECHOV ZOCR SR S POZITÍVNYM DOPADOM NA OBCHOD:
 • Doriešenie zálohového systému spätného zberu PET fliaš cez separovaný zber odpadu; zmiernenie tvrdých dopadov na sektor obchodu, vrátane povinného zálohovania a odberu PET fliaš vo sfére maloobchodu;
 • Odklad účinnosti zákona o používaní ERP z dôvodu zavedenia spoločnej meny euro; vypustenie návrhu zákonodarcov o jednej kompaktnej pokladni aj s tlačiarňou;
 • Spoločný podpis vlády SR, NBS a ZOCR SR Deklarácie spoločenskej zhody zaviesť a používať spoločnú menu Euro v SR a Etického kódexu pre zavedenie meny Euro;
 • Zviditeľnenie ZOCR SR ako reprezentanta zamestnávateľov a podnikateľov vo vnútornom obchode a jeho akceptácia z úrovne štátnej správy;
 • Akceptácia ZOCR SR pri presadzovaní jednoduchšieho a transparentnejšieho podnikateľského prostredia a odstraňovaní administratívnych bariér;
 • Akceptácia ZOCR SR ako účastníka pripomienkového konania novelizovaných a návrhov nových právnych predpisov najmä v oblasti daňových zákonov, zákonov v oblasti obchodu, odpadov a obalov z odpadov, atď.
 • Aktívna účasť ZOCR SR pri tvorbe a uplatňovaní celého legislatívneho rámca a platných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľov  a zdravia.
 • Podpísanie dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ZOCR SR.
SLOVAK RETAIL SUMMIT, INTRACO Special a Európsky deň obchodu:

Už 17 rokov pravidelne organizuje ZOCR SR v spolupráci s INCOMA medzinárodné konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit a INTRACO Special. Počas týchto rokov realizácie konferencií Slovak Retail Summit a INTRACO Special boli prediskutované aktuálne témy sektoru obchodu a služieb za účasti zástupcov vlády, parlamentu, štátnej správy, akademickej obce, domácich a zahraničných odborníkov z oblasti obchodu. Uvedené konferencie sú odborným fórom pre výmenu názorov a riešenie aktuálnych problémov v odvetví obchodu.

« Späť