• Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header
 • Slideshow - header

Tlačová správa Zväzu obchodu SR

09.11.2017
1. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
 
Bratislava, 9. novembra 2017 -  Zväz obchodu SR (ďalej len ZO SR) víta všetky iniciatívy vlády SR zamerané na podporu rozvoja domácej výroby potravín,  vrátane snáh  o zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti. Zväz obchodu SR má eminentný záujem na riešení skutočných problémov slovenských potravinárov a je pripravený sa spolupodieľať na ich riešení.  Zásadne však odmieta názor, že k existujúcim problémom slovenských potravinárov prispievajú obchodníci. 
            
S určitým znepokojením preto obchodníci hľadia na prípravu novely „Zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny,“ keďže v navrhovanej podobe môže navodzovať takýto dojem. Návrh novely sa už objavil v predbežnom pripomienkovom konaní. (Pozn.: Predbežné pripomienkové konanie sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním v prípade materiálov legislatívnej i nelegislatívnej povahy, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov, napr. vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.)
           
„V lete tohto roku sa objavila pracovná podoba novely Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny.  O čo však ide?  Čo riešil a vyriešil tento predpis, ktorého prvá verzia sa znenazdajky objavila v roku 2003?“, spýtal sa  prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak. „Potrebujú slovenskí potravinári takýto zákon? Ak ich oslovíme, drvivá väčšina hovorí jednoznačne, že nie,“ pričom návrh v podobe, v akej bol predložený, by mal „vážny dopad na slovenských obchodníkov a slovenských potravinárov vôbec.“
 
„Obchodníci združení v ZO SR podporovali slovenských poľnohospodárov a výrobcov potravín a ponúkali ich výrobky aj v čase, keď neexistovala takáto verejná „objednávka“ a udržiavali s nimi vždy veľmi korektné obchodné vzťahy“, dodal Katriak.
 
 
2. Novela Zákona o odpadoch
 
Zväz obchodu SR víta , že od 1. 1. 2018 vstúpi do platnosti rozsiahla novela Zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch.  Táto prináša množstvo menších zmien, ktoré však budú mať značný dopad aj na slovenských obchodníkov, keďže by mali posilniť kontrolné mechanizmy producentov obalov a teda aj nákladov na ich recykláciu alebo likvidáciu. Novela by mala značne posilniť kontrolu efektivity systému triedeného zberu z pohľadu obchodníkov a prostriedkov, ktoré doň investujú a odstrániť niektoré zbytočne zaťažujúce administratívne procesy.
 
„Ide najmä o upresnenie základných definícií obalu a neobalového výrobku alebo odbremenenie výrobcov, ktorí uvádzajú na trh menej ako 100 kg obalov ročne, od časti administratívy. Naozaj zásadnou zmenou je však posilnenie kontrolných mechanizmov,“ povedal Michal Sebíň, predseda  Environmentálnej sekcie ZO SR. „Jedná sa najmä o výrobcov, ktorí dostávajú právo vykonávať vo svojej zmluvnej organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) kontrolu efektivity vynaložených prostriedkov a v prípade, ak OZV svoje povinností neplní, vypovedať  jej zmluvu.“
 
Súčasťou dozorných orgánov OZV a Koordinačného centra bude od roku 2018 aj zástupca Ministerstva životného prostredia SR. Zároveň sa však dostávajú nové kontrolné mechanizmy aj do rúk OZV.
 
„Tie majú právo vykonávať v zmluvných obciach a zberových spoločnostiach kontrolu efektivity triedeného zberu a na jej základe navrhovať zmeny alebo uhrádzať iba tzv. obvyklé náklady,“ dodal Sebíň.
 

Ďalšie informácie: sekretariát ZO SR, tel.: 02/58 233 224, 02/58 233 226,
e-mail: sekretariat@biznis.sk, gs@biznis.sk
Marek Brinzík, NATUR-PACK, 0908 193 632, e-mail: brinzik@naturpack.sk
 
 
 
 
 


« Späť